“I am day by day watching my lifetime.” Morning darshan, 27th March 2007, Nabadwip. (podcast link)

(Sripat Bamunpara 2007)

Notes from today’s lecture:

kāca vārttā kimāścaryyaṁ kaḥ panthaḥ kaḥ sukhī
*
ahanya-hani bhūtāni gacchanti yamamandiram
śeṣāsthiratva-micchanti kimāścaryyamataḥ param
(Sri Mahabharata, discussed in Dignity of the Divine Servitor)

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya,
navāni gṛhṇāti naro ‘parāṇi
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny,
anyāni saṁyāti navāni dehī
(BG 2.22)

sasa naṣṭo nirālambho vāyu-bhūto nirāśrayam
idaṁ kṣīra idaṁ nīra śraddhayā diya te ’pi mām
(mentioned in Revealed Truth, The Waves of Birth and Death)

One thought on “6th December 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s