“Pure consciousness [is] giving us pure life, and that is necessary.” Morning darshan, 5th April 2007, Nabadwip (podcast link)

10th April 2007, Nabadwip

Some slokas from today’s lecture:

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya
navāni gṛhṇāti naro ’parāṇi
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny
anyāni saṁyāti navāni dehī

(BG 2.22)

niyatiḥ sā ramā devi
tat-priyā tad-vaśaṁ tadā

t
al-liṅgaṁ bhagavān śambhur
jyotī-rūpaḥ sanātanaḥ
yā yoniḥ sāparā śaktiḥ
kāmo bījaṁ mahad dhareḥ

(BS 5.8)

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna

(BG 4.9)

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro
nāhaṁ varṇī na ca gṛha-patir no vana-stho yatir vā
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrnāmṛtābdher
gopī-bharttuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsanudāsaḥ
(CC 2.13.80)

sasa naṣṭo nirālambho vāyu-bhūto nirāśrayam
“You are living now in this cremation field. You have no place to rest and your soul has no formation (nirālambho). Your form is now like a vāyubhūta, an air form like a ghost, and you have no shelter (nirāśrayam). I am your daughter and I am offering you this water and milk. Through this mantram you will receive it and you will feel peaceful.”

kṛṣṇera prasāda-anna, tri-jagat kare dhanya,
tripurāri nāche yāhā pāi’

(Gītāvalī: Prasād-sevāya, 3.3)“The three worlds are made glorious by Kṛṣṇa-prasād. Even Lord Śiva dances with great joy when he receives Kṛṣṇa-prasād.”What should be our mood when we receive prasādam? It is the great joy of our life.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s