Some slokas from today’s lecture:


mātrā-sparśās tu kaunteya
śītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino ‘nityās
tāṁs titikṣasva bhārata

BG 2.14

janma-mṛtyu-jarā-vyādhi
BG 13.9

‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni—‘kemane hita haya’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.102)

‘ke āmi’, ‘kene āmāya jāre tāpa-traya’
ihā nāhi jāni—‘kemane hita haya’

Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.20.102

brahmārpaṇaṁ brahma havir
brahmāgnau brahmaṇā hutam
brahmaiva tena gantavyaṁ
brahma-karma-samādhinā

BG 4.24

yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
mucyante sarva-kilbiṣaiḥ

BG 3.13

mahā-prasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
svalpa-puṇya-vatāṁ rājan
viśvāso naiva jāyate

Mahābhārata

vāso ’laṅkāra-carcitāḥ
ucchiṣṭa-bhojino dāsās
tava māyāṁ jayema hi

SB 11.6.46, Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.15.237

kaṇa kaṇa balukāi saha rasi jana
laye bhari bindu bindu raya citra se
mahasindhu, kaṇa kaṇa balikai balukai saha rasi jan

[unknown reference – Vidyapati?]

jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ pakṣiṇāṁ daśa-lakṣaṇam
triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ catur-lakṣāṇi mānuṣāḥ

Viṣṇu Purāṇa

śatadhā kalpitasya ca
bhāgo jīvaḥ sa vijñeya
iti cāha parā śrutiḥ

Śvetāśvatara Upaniṣad 5.9, Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.19.141

muktir hitvānyathā rūpaṁ
sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ

SB 2.10.6, Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.24.135

śatadhā kalpitasya ca
bhāgo jīvaḥ sa vijñeya
iti cāha parā śrutiḥ

Śvetāśvatara Upaniṣad 5.9, Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.19.141

muktir hitvānyathā rūpaṁ
sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ

SB 2.10.6, Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.24.135

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

BS 5.1

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād
vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi govardhanaḥ

Upadeśāmṛta 9

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 17.136, Bhakti-rasāmṛta-sindhu: 1.2.234)

kṛṣṇera yateka khelā,     sarvottama nara-līlā,
nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara,     nava-kiśora, naṭa-vara,
nara-līlāra haya anurūpa

Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.21.102

jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’
kṛṣṇera ‘taṭasthā-śakti’ ‘bhedābheda-prakāśa

Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.20.108

kṛṣṇa bhuli’ sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.20.117

svarūpārthair hīnān nija-sukha-parān Kṛṣṇa-vimukhān
harer māyā daṇḍyan guṇa-nigada-jalaiḥ kalayati
tathā sthūlair liṅgair dvividha-varaṇaiḥ kleśa-nikarair
mahā-karmālānair nayati patitān svarga-nirayau

Daśa-Mūla-Tattva 6

āmnāyaḥ prāha tattvaṁ harim iha paramaṁ sarva-śaktim rasābdhiṁ
tad bhinnāṁsāṁś cha jīvān prakṛti-kavalitān tad-vimuktāṁś cha bhāvāt
bhedābedha-prakāśaṁ sakalam api hareḥ sādhanaṁ śuddha-bhaktiṁ
sādhyaṁ tat-prītim evety upadiśati janān gaura-chandraḥ svayaṁ saḥ 

(Daśa-mūla-tattva Invocation—Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)


akhila-rasāmṛta-mūrtiḥ
prasṛmara-ruchi-ruddha-tārakā-pāliḥ
kalita-śyāmā-lalito
rādhā-preyān vidhur jayati

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.142, Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.1)


bhūṣaṇera bhūṣaṇa aṅga,     tāheṅ lalita tri-bhaṅga,
tāhāra upara bhrūdhanu-nartana
terache netrānta bāṇa,     tāra dṛḍha sandhāna,
vindhe rādhā-gopī-gaṇa-mana

Śrī Chaitanya-charitāmṛta 2.21.105

suvarṇa-varṇo hemāṅgo
varāṅgaś chandanāṅgadī
sannyāsa-kṛch chhamaḥ śānto
niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ

(Mahābhārata’s Viṣṇu-sahasra-nāma-stotra, Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 3.49, Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 6.104, Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 10.170)

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

SB 11.5.32, Śrī Chaitanya-charitāmṛta 1.3.52

pīta-varaṇa kali-pāvana gorā
gāoyāi aichana bhāva-vibhorā

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur—Śikṣāṣṭakam kīrtan 1.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s