“Now this vibration crossing over this world into different world… who have inner vision he can see everything, which way it’s happening, and always will bow down.”  Morning darshan, 7th March 2006, Nabadwip.

060307_DSC_0046
(7th March 2006, Nabadwip)

Some slokas from today’s lecture:

(:40)
śrīmach-chaitanya-sārasvata-maṭha-vara udgīta-kīrttir jaya-śrīṁ
bibhrat saṁbhāti gaṅgā-taṭa-nikaṭa-navadvīpa-kolādrirāje
yatra śrī-gaura-sārasvata-mata-niratā gaura-gāthā gṛṇanti
nityaṁ rūpānuga-śrī-kṛtamati-guru-gaurāṅga-rādhājitāśā
(Srila B.R. Sridhar)

(25:40)
ācārya kahe, — “vastu-viṣaye haya vastu-jñāna
vastu-tattva-jñāna haya kṛpāte pramāṇa
(CC Madhya 6.89)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s